Historiska skånska lantbruk

I Fredriksdals östra delar finns ett stort område där vi utvecklar ängar, betesmarker och åkrar, för att ge en bild av hur Skånes landskap såg ut på 1840-talet.

Så som lantbrukare historiskt använde Skånes kulturlandskap, skapades möjligheter för den unika rikedom av vilda växter och djur som finns i Skåne idag. Det kallas vårt biologiska kulturarv.

Sedan 1800-talet har landskapet förändrats så mycket att en stor del av artrikedomen är hotad. Skåne har flest rödlistade växter och djur i landet. Men så måste det inte vara – det går att göra något. Kanske kan vi få ledtrådar utifrån hur landskapet användes historiskt. I Skåne har i stort sett varenda kvadratmeter använts för att skapa mat eller byggmaterial. Och trots det – eller tack vare det – var naturen så blomstrande och rik. Vi hoppas att Fredriksdals lantbruk kan inspirera till att det går att använda sig av naturen på sätt som till och med ökar mångfalden av växter och djur.

Det går också att skapa ny natur för att ersätta den som försvunnit. Med tålamod, vilda växter och metoder som liknar de historiska. Välkommen att besöka Fredriksdals ängar och betesmarker för att se hur långt den nyskapade naturen här har utvecklats på bara 25 år.

Lantraser

Fredriksdals husdjur spelar en viktig roll för att utveckla den nyskapade naturen på Fredriksdal. Genom sitt betande formar de växtligheten så att den passar som livsmiljö för fler växter och djur. Djurens gödsel ger kraft åt Fredriksdals odlingar. De husdjur som bor på Fredriksdal är lantraser som under lång tid utvecklats till miljön i södra Sverige. De har utvecklats under alla de år som lantbruket behövde vara resurssnålt. Innan man fick tillgång till handelsgödsel och fossila bränslen. Att använda djur som kan beta magrare marker och använda hö från ängar är en viktig del i ett hållbart miljövänligt lantbruk. Läs mer om våra lantraser här.

Grödor

På några av Fredriksdals små åkrar växer äldre sorter av spannmål, så kallade lantsorter och kultursorter. De är anpassade till att växa med mindre resurser. Med ett stort rotsystem kan de lättare få tag på markens näring och vatten än modernare sorter. Många äldre sorter är färgrika och har högre innehåll av antioxidanter, protein och annan näring. De har sina ax på högre stjälkar vilket gör att de bättre kan konkurrera med ogräs och att växtsjukdomar som finns i marken har svårare att nå sädeskornen i axet. Med andra ord perfekt anpassade till dagens ekologiska jordbruk. Bland grödorna sprider vi nu hotade åkerogräs som bevaras på Fredriksdal. De är några av de mest sällsynta vilda växterna, som får en chans i ekologisk odling.

Ängar

Ängar är ett perfekt exempel på hur lantbruk med djurhållning kan förenas med en levande natur. Ett nyttigt foder för djuren ger nyttig mjölk och kött samtidigt som ängsbruket ger ängen liv med hundratals vilda djur, växter och svampar. Vad lantbrukets husdjur äter påverkar inte bara miljön, men också djurens hälsa och vår hälsa genom den mat vi äter. Läs mer om ängsåret 2017 här.